wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
  • BH Beauty Hurt Tomasz Grobosz
    NIP: 1990039420
  • E-mail:info@beautyhurt.pl
  • Telefon577331009
  • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 21.00, w soboty 10.00 - 19.00

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.02.2019 r. zgodny z RODO

 

beautyhurt.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie beautyhurt.pl, prowadzony przez BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kazimierza Wielkiego 87/2, NIP: 1990039420, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@beautyhurt.pl.

 

 

1. BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie beautyhurt.pl

 

2. Klienci mają możliwość korzystania ze beautyhurt.pl bez rejestracji i zakładania konta lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w beautyhurt.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na v ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez poinformowanie sklepu drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w beautyhurt.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a BeautyHurt.pl Hurt Tomasz Grobosz, której przedmiotem są usługi świadczone przez BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w beautyhurt.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z beautyhurt.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w beautyhurt.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych beautyhurt.pl są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, jednakże, do każdej przesyłki dołączana jest faktura w formie tradycyjnej – umieszczana jest na paczce pod listem przewozowym w foliowej zaklejonej koszulce.

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych beautyhurt.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone na karcie każdego produktu oraz podsumowane w koszyku przed dokonaniem zakupu w beautyhurt.pl

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz dotycząca zakupu danego produktu w beautyhurt.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w beautyhurt.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

 

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach beautyhurt.pl, BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w beautyhurt.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

o Przelewem online lub kartą płatniczą – Operatorem kart płatniczych i przelewów online jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Wysyłka".

 

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach beautyhurt.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez BeautyHurt.pl Hurt Tomasz Grobosz odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

14. BH Beauty Hurt Tomasz Grobosz odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres info@beautyhurt.pl lub w formie pisemnej na adres BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz podany w górnej części Regulaminu, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz albo BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

17. BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać znajdują się w zakładce wysyłka podpunkt zwroty.

 

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w BH Beauty Hurt Tomasz Grobosz i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres info@beautyhurt.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz wskazanego w art. 13, na swój koszt.

 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

21. Podane przez Klientów dane osobowe BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w na stronie beautyhurt.pl. Klient dokonujący zakupu w BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz. Adres e-mail będzie przetwarzany przez BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz.

 

22. BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach beautyhurt.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w beautyhurt.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

23. Klient przy pierwszym logowaniu w beautyhurt.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz.

 

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BeautyHurt.pl Tomasz Grobosz w ramach beautyhurt.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl